Dommeruddannelse

Uddannelse af New Forest racedommere

Baggrund
En dommeruddannelse bør tage udgangspunkt i en dyb respekt for avleren og avlerens ofte mangeårige avlsarbejde og erfaring.
Avl tager tid – før prima resultater opnås, og det bør derfor også tage en vis tid at blive uddannet til eksteriørdommer. Endelig bør en dommer gennem sin dommerkarriere altid være villig til at lære og forny sin viden.

Uddannelsens struktur
Teoretiske kurser under LU
Dommersekretær/-føl
Dommerelev

Når punkt 1 og 2 er opfyldt, kan man, når man er fyldt 25 år, ansøge bestyrelsen i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark om at blive dommerelev. Bestyrelsen beslutter hvem, der kan komme i betragtning efter at have diskuteret kandidaterne med foreningens dommere på årets dommerkonference.

Teoretisk grundlag
Personer, der ønsker at uddanne sig til New Forest racedommer, skal deltage i teoretiske kurser om anatomi/eksteriør og gangarter/bevægelsesmønster. Kurserne kan være under Landsudvalget, men også alternative kurser, fx i samarbejde med de andre ponyavlsforbund, kan accepteres. Det er et krav, at kurserne afsluttes med en teoretisk prøve, der skal bestås.

Praktisk grundlag
Som udgangspunkt ønsker bestyrelsen dommerelever, der først har haft virke som dommersekretærer. Tilsvarende ønsker bestyrelsen, at en kandidat først er sekretær på dyrskuer før vedkommende er sekretær ved kåringer. Der er efter aftale med bestyrelsen mulighed for at være dommerføl, hvilket indebærer tilstedeværelse ved dommerholdet ved en kåring – dog uden taleret.

Ud fra en erkendelse af, at ikke alle gode dommere nødvendigvis også er gode sekretærer – og vise versa, kan bestyrelsen træffe konkrete afgørelser og fx dispensere for ovenstående.

En dommerelev følges med dommerholdet ved kåringer – og har ret og pligt til at spørge til bedømmelserne!

Perioden som dommersekretær/-føl og dommerelev forventes at have en varighed på minimum 2 år pr. del.
Alle dommersekretærer/-føl og dommerelever evalueres på den årlige dommerkonference. På baggrund af denne evaluering besluttes hhv. optagelse som dommerelev og indstilling til eksamen.

Eksamen
Eksamen foregår ved en kåring og består af både en teoretisk og en praktisk del.
Teoretisk eksamen: Der udleveres en teoretisk prøve med både generelle og New Forest specifikke spørgsmål, fx Avlsmål, godkendte farver (hvide aftegn!), vægtning af temperament og kåringsregler.
Den teoretiske prøve udarbejdes af Dommere fra Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmarks dommerliste.

Praktisk eksamen: Ordførende dommer udvælger 3-5 ponyer, som eleven fra ringen, men dog afsondret fra dommerholdet, skal udfærdige beskrivelser for. Beskrivelserne gennemgås herefter med ordførende dommer og evt. resten af dommerholdet.

Begge prøver bedømmes af foreningens dommere på kåringsdagen og skal bestås.

Økonomi
De indledende teoretiske kurser og sekretærvirksomhed er for egen regning, der kan dog efter aftale med bestyrelsen ydes tilskud til transport for dommersekretærer. Dommerelever får udgifter dækket i lighed med foreningens dommere.

Iben Tjelum, marts 2009

Download som PDF