Referat af Generalforsamling 22/11 2008 på Lumby skole i Odense.

 

 

Der var mødt 28 stemmeberettigede medlemmer.

 

       

 

1.  Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Mie Skovgaard og Eva Sørensen valgt som stemmetællere.

2.  Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed. – Beretningen godkendt og kan ses her!….

3.  Fremlæggelse af revideret årsregnskab. Regnskabet godkendt og kan ses her!

4.       Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder – Godkendt og kan ses her!

godkendelse af evt. forslag til ændring af medlemskontingent for det kommende år. – medlemskontingentet fastholdes.

5.  Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission. – Godkendt

6.  Behandling af indkomne forslag.

     Forslag 1.  I kapitel 1 almindelige bestemmelser.§ 1 udgår § 1 hedder herefter. Foreningens navn er Dansk New Forest ponyavl.         

         Foreslået  af  Gert Padetzski                                       

       Forslag 2 . I kapitel 1 almindelige bestemmelser.§ 1 udgår § 1 hedder herefter. Foreningens navn er New Forest pony.dk

       Foreslået af Fritz Hansen og Niels Jørgen Andersen

            Forslag 3 . I kapitel 1 almindelige bestemmelser.§ 1 udgår § 1 hedder herefter. Foreningens navn er New Forest pony

       Foreslået af Fritz Hansen og Niels Jørgen Andersen – Foreningens navn ændres ikke da der ikke var 2/3 stemmer for nogen af de stillede forslag og foreningen hedder derfor stdig: avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmark.

           Forslag 4. Nye regler Vedhæftet som fil foreslået af bestyrelsen – Nye regler godkendt – 28 stemmer for 0 imod.

            Forslag og kommentarer om New Forest rapporten Skal vi nøjes med en om året ved N Jørgen Andersen – Rapporten er blevet en dyr fornøjelse i tryk og især i porto. De fleste har allerede læst nyhederne på nettet og i elektroniske nyhedsbreve. Bestyrelsen beder om lov til kun at udsende én Rapport – årsrapporten og ellers benytte os af det elektroniske medie. 25 stemte for dette forslag 3 stemte imod. Forslaget er godkendt.

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg Jytte Madsen og Fritz Hansen – ingen modkandidater – begge genvalgt.
8.  Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg Annette Fredslund – Anette var ikke mødt og kan derfor ikke vælges ifølge vedtægter. Niels Ottesen er valgt for 2 år.
9.  Valg af 2. revisorer.
På valg
 Harald Thisted og N.E. Nielsen – Bestyrelsen siger tak til Niels Erik og Harald for deres arbejde – begge ønsker at trække sig fra posten. Inga Nielsen og Anders Fyllgraff tager imod valg som foreningens revisorer.
10. Valg af revisorsuppleant
. På valg Inga Nielsen – Inga er nu revisor og Gert Padetski modtager valg som revisorsupleant.

11. Eventuelt. – Generalforsamlingen ønsker referater offentliggjort tidligere på foreningens hjemmeside.

Der blev orientering om plan for rekruttering og uddannelse af dommerelever. Diskussion om hvilke dommere fra andre forbund, der kunne være gode for vores forening.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Referant: Sisse

 

 

Med venlig hilsen

Avlsforeningen for New Forest ponyer i Danmarks bestyrelse.

N Jørgen Andersen