Referat af dommerkonference 24/1-09

 

Til stede var: Dommer Martin Bloch, Dommer Iben Tjelum, Dommer Ole Wienecke, Dommer Milton Nielsen, Bestyrelsesformand Niels Jørgen Andersen, Næstformand Kirstine Rasmussen, Kasserer Fritz Hansen, Bestyrelsesmedlem Louise Møller Nielsen, Bestyrelsesmedlem Sisse Dahlin, Bestyrelsesmedlem Aage Dahlsen og Sekretær Jytte Madsen. Fraværende var: Dommer Karen Jensen Dam, Dommer Søren Valentin og bestyrelsesmedlem Ina Skafte Aagaard.

 

1)Uddannelse af nye New Forest dommere

       1-Teori

            Bestyrelsen foreslog at dommerkandidater og andre interesserede kunne deltage i teoretiske kurser under Landsudvalget(LU). Disse starter dog først op i 2010, hvorfor at dommerne foreslog at man kunne lave nogle endags- kurser i samarbejde med evt. shetlænderforeningen eller en anden ponyrace. Disse skal være bredtfavnende og ligge forud for LU's weekendkurser. Der blev herefter foreslået at man kunne udvælge nogle deltagere på endagskurset, som foreningen kunne støtte ifm. weekendkurserne under LU.

       2-Sekretær

            Man havde fra bestyrelsens side lagt op til at dommerkandidater skulle være sekretær for 150 ponyer, hvoraf de 100skulle være ved en kåring eller NF godkendt dyrskue. Dommer Iben Tjelum mente dette var en god idé, idet hendes tid som sekretær havde lært hende utroligt meget. Dommer Martin Bloch var dog ikke enig i at det kunne være lærerigt for alle, da man ikke rigtig når at få set på ponyerne, når man også skal nå at fange og nedskrive essensen i dommernes samtaler. Efter nogen meningsudvekslinger blev det foreslået at man kunne starte som sekretær på et dyrskue, og derefter kunne man være dommerføl ved et kåringshold, hvor man ikke har taleret, men får set på ponyerne. Herefter kunne man få lov til at være sekretær ved kåring, hvis det        skønnes at man ville være en god sekretær. Hvis dette ikke er tilfældet kan avlsledelsen i samarbejde med dommerne vurdere om personen kan fortsætte udelukkende som dommerføl. Generelt var holdningen at det som dommer er vigtig med forståelse for sekretærens arbejde, da det ikke altid er lige nemt at være sekretær.

       3- Dommerelev

            Bestyrelsens forslag blev godkendt

       4-Tidsramme for uddannelse

            Bestyrelsen havde sat et fast antal på, hvor mange kåringer og dyrskuer man skulle deltage ved som dommerelev. Dommerne mente dog at dette skulle kunne vurderes ud fra den enkelte elev, således at man på den årlige dommerkonference foretager en individuel stillingstagen til om hvorvidt eleven kunne gå til eksamen.

       5-Eksamen

            Ved den praktiske eksamen skal eleven bedømme 3-5, af dommerne udvalgte hopper. Teoretisk eksamens spørgsmål udarbejdes af dommer Martin Bloch og dommer Iben Tjelum.

       6- Rekruttering

            Dommerne mente at det ikke var noget der skulle udstråle panik. Det skal annonceres så dem der vil se det, ser det. Det skal ses som et tilbud. Nævnes på regionsmøder, men ikke i kåringskataloger.

 

 

2)Godkendte New Forest dyrskuer

       Min 5 NF-ponyer før foreningen giver ærespræmie.

       Foruden de 5 allerede godkendte dyrskuer foreslog dommer Milton Nielsen at Gørlev skuet skulle tilføjes som godkendt, idet der altid er en NF-dommer, og der er ofte mange ponyer. Dommer Martin Bloch foreslog at man skulle se tiden lidt an, før man fjerner de små dyrskuer, da disse kunne være en god måde at        give dommersekretærer og elever erfaring i rolige atmosfærer.

       Det blev besluttet at regionerne kan søge om at få et dyrskue godkendt, såfremt man kan dokumentere at der har været deltagelse på 5+ dyr i en årrække. For at dyrskuet skal blive endelig godkendt, er det et krav at der skal være en New Forest dommer, som foretager bedømmelserne.

       I forbindelse med dyrskuer skal en repræsentant fra hver region indberette resultaterne til sekretæren, således at disse kan blive ført ind i en database.

       Dommerne fremsatte ønske om, at såfremt der er flere end 5 New Forest ponyer til bedømmelse, opfordres regionerne til at stille en dommersekretær til rådighed.

 

3)Dommererfaringer

       Generelt har der været fremstillet gode ponyer, og dommerne har oplevet god hjælp til dyrskuerne i Roskilde og Odense.

       I forbindelse med hingstekåringen, mente dommerne at det var godt at der for første gang stod springbetonet i en hingsts beskrivelse. Dommerne mente at det     kan være et problem, at der i reglerne står at hingstene ikke må have delkarakterer under 6, idet en fantastisk springpony sagtens kan have skridt til et 5-tal, under at det betyder at den ikke bør kåres. Dommerne kunne derfor godt tænke sig at det kunne ændres i de eksisterende regler.

       Dommerne har set en god udvikling af ponyerne. Især var de positive over ponyernes takt, psyke, lemmer og bevægelse. Dog havde dommer Martin Bloch    flg. ønsker ifm. det videre avlsarbejde:

·Lidt mere New Forest type

·Lidt længere nakke

·Mere mankemarkering

·Lidt mere bredde

·Lidt længere kryds

·Lidt mere lårdybde og motor

·Lidt mere lemmer

·Bedre skridt

·Mindre snæver bevægelse

·Færre og mindre aftegn

     Med hensyn til hingstekåring havde fremsatte dommerne ønske om mulighed for trailer,ved bedømmelse på hård bund, så det var muligt for dem at stå i læ.

       Dommerne havde også nogle kommentarer til både hingste- og hoppekåringskataloget. I hingstekåringskatoget ville dommerne gerne have fædres og bedstefædres ridestatus indskrevet. Ved hoppekåringen ville de gerne have skrevet alder på 6-års og ældre hopper. Desuden ønskede de at ponyens farve og     evt. aftegn blev skrevet i kataloget, hvilket ville hjælpe dommerne på kåringspladsen. Dommerne ønskede også at karakterlinien blev opdelt på flg. måde:

 

      

 

Hvor medaljesummen kun angives for hopper, og springkarakterer kun angives for hingste.

       Bestyrelsen spurgte om det var nok med én sekretær, som skriver for både eksteriør- og springsommer under hingstekåringen. Dommerne mente at en fælles sekretær var nok.

       Med hensyn til springkarakterer mente man 2 var nok, men der skal være mulighed for at bruge halve karakterer.

       Dommer Iben Tjelum og dommer Martin Bloch udtrykte tilfredshed med at være en del af det faste dommerhold ved kåringerne, og meddelte at        kommunikationen på engelsk nu fungerer.

 

4)Dommergaver

       Tilfredshed fra dommerne med den nuværende ordning.

 

5)Tidsplan til kåringer

       Samarbejde fortsætter som hidtil

 

6)Festival 2010

       Orientering fra Sisse. Region 3 havde overvejet muligheden for en 4-dags festival, men dommerne og bestyrelsen mente at det var bedre med 3 dages fuld fart,  end 4 dage med masser af luft i tidsplanen. Det betyder at festival 2010 er fastlagt til 13-15 aug. 2010.

 

7) Evt.

       Divergens omkring "Årets Føl". Dommer Martin Bloch forslog at ligge de regionale følskuer     således, at de bedste føl fra regionerne kunne stille til hoppekåringen.

       Dommer Martin Bloch udtrykte utilfredshed med de nuværende regelsæt ifm. medajlekåring, og foreslog at man ændrede de nuværende regler til flg:

       Fra 67-71= bronze, 72-76= sølv, 77+ = guld.

 

Efter mødets afslutning var der arrangeret foredrag og praktisk demonstration ved DV dommer og avler Poul Graugaard samt berider og fremmedrytter Christian Petersen. De fortalte om gangarternes betydning for ponyens springegenskaber, og springdommerens og rytterens vurdering af springkapacitet.