Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

 

Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark indkalder hermed til ordinær generalforsamling 2021 lørdag d. 13. november 2021 kl. 11.00 på Voltigeringsklubben Thommysminde, Hvejselvej 63, 7300 Jelling

Generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til ændring af medlemskontingent for det kommende år.
 5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Asge Nilsson, Fritz Hansen og Jennifer Jørgensen
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er: Grethe Wulff Møller
 9. PåValg af 2 revisorer. På valg er: Kurt Nedersee og Anne Koch
 10. Valg af revisorsuppleant. På valg er Aage Dahlsen
 11. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer, som fremgår af udskrift af medlemslisten pr. 1. november 2021, har stemmeret og er valgbare.

Der vil blive serveret kaffe og rundstykker fra kl. 10.30 og foreningen er ligeledes vært ved kaffe og kage om eftermiddagen.

Bilag:

Driftregnskab 2020 – 2021  
Status 2020 – 2021  
Noter til regnskab  
Indkomne forslag – fra hovedbestyrelsen  
Indkomne forslag – fra familien Jørgensen